Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball.

Està enfocada al fet que tots els joves no ocupats ni integrats en els sistemes d’educació o formació, puguin rebre una oferta d’ocupació, educació o formació, inclosa la formació d’aprenent o període de pràctiques, després d’acabar l’educació formal o quedar aturats. La recomanació europea que va establir el programa, requereix que cada jove pugui rebre una oferta en un període de quatre mesos a partir de la seva inscripció.

A tal fi es crea el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com un fitxer en el qual les persones joves, inscrites amb caràcter voluntari, passen a constituir una llista única de demanda a la disposició de les entitats responsables de proposar les ofertes concretes.

A qui va dirigida Garantia Juvenil?

A joves en cerca d’ocupació que no es trobin en situació d’estudiar o formar-se, ni treballant per compte propi o aliè, i vulguin aconseguir la seva inserció plena en el mercat laboral.

Els joves podran sol·licitar la seva inscripció sempre que compleixin els següents requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola o, ser ciutadans de la Unió o dels Estats parteix de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa o ser estranger titular d’una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
  • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.
  • Tenir més de 16 anys o menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d’ocupació, bastarà amb la seva inscripció en els serveis públics d’ocupació.