Des d’aquest programa, s’ofereix una figura de mediador, que fa d’enllaç entre el carrer i els recursos, des de una postura de proximitat, és un referent que assessora, forma, acompanya als nou vinguts en les seves necessitats. Un cop es realitza el contacte amb les persones nouvingudes en el carrer, es deriven i/o acompanyen al servei Centre Reducció de Danys Robadors, allà es realitza l’entrevista diagnòstica i se’ls hi  ofereix una atenció específica tant en l’àmbit social com sanitari.

El programa també vol formar en estratègies de reducció de danys,donar a conèixer els recursos bàsics que hi ha a la ciutat i als que ells poden accedir, hi al mateix temps afavorir que aquesta formació-informació  la puguin transmetre al altres nouvinguts o si més no que els apropin als recursos.

La idea final del projecte es crear un grup d’agents de salut, formats en estratègies de reducció de danys (tallers sanitaris) i coneixement dels recursos que tenen a l’ abast, per tal d’ajudar a altres companys amb els que comparteixen o compartiran la mateixa situació.

Programa subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona 2016.