SAVA

 • Servei d’ajut a la vida autònoma. S’acompanya i es dóna suport als processos d’autonomia de persones que viuen amb VIH/Sida.
 • Aquest suport garanteix un monitoratge individualitzat que mitjançant un acompanyament socioeducatiu i emocional a la persona permeti  reforçar tot el procés de recerca d’habitatge en les diferents modalitats:
  – retorn a pis familiar, habitatge de lloguer, promoure unitats de convivència
  entre companys/es, habitació en pis compartit,…
  – facilitar mantenir-se autònoms/mes en la seva vida diària (organització i
  planificació de la llar, gestió econòmica, resolució de conflictes de
  convivència,…),
  – donar suport psicoafectiu,
  – afavorir la inserció social i laboral mitjançant la proposta d’activitats
  ocupacionals i formatives, i la vinculació amb la comunitat (oci, sentit de
  pertinença,..)
  – supervisar l’estat de salut i el seguiment mèdic.
 • Va adreçat a:
  Persones amb diagnòstic de VIH/SIDA:
  – que necessiten suport d’altres persones: orientació ocupacional i laboral,
  suport psicoemocional, a nivell domèstic,…
  – en risc d’exclusió social: per manca d’habitatge, per manca de recursos
  socioeconòmics suficients, per no tenir suport familiar,…
 • Majoritàriament les usuàries i els usuaris del SAVA, ja han fet un important
  procés personal de recuperació i estabilització en llars residències i/o en els
  pisos amb suport, i ja han assolit un nivell mitjà d’autonomia i només
  necessiten d’un cert suport per poder viure de manera autònoma. El suport
  inicial i bàsic és poder disposar d’un habitatge i, a la vegada, ésser
  acompanyat/ada en aquesta fase de molta més autonomia personal.
 • D’altra banda el SAVA resta obert a persones que no estiguin assistides a
  dispositius residencials, i que quan demanen atenció i suport social, o hi hagi
  risc d’exclusió social, puguin ser ateses directament des d’aquesta modalitat
  de servei si els professionals de la xarxa ho valoren escaient.

123

Tags:

Comments are closed

Translate »