MISSIÓ

Millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les persones en risc d’exclusió, tot respectant llurs opcions i estils de vida, defensar-ne la dignitat i facilitar-ne la integració social.

VISIÓ

Àmbit Prevenció es caracteritza per intervenir in situ, on es troba la població a què ens adrecem.  El treball de proximitat es constitueix com a l’eina bàsica de coneixement i de planificació estratègica de la nostra entitat, que, conjuntament amb el treball amb els propis usuaris (iguals) i la interacció amb l’entorn, ens permeten de dissenyar intervencions innovadores, ajustades a les necessitats, realistes i eficaces.

Alhora, l’avaluació contínua dels processos i serveis que fan els professionals i els usuaris ens permet una revisió i transformació constant de les intervencions, que en millora l’efectivitat.

VALORS:

 RESPECTE

Acceptació de l’altre (l’usuari), de l’estil de vida i les opcions personals.

 PROFESSIONALITAT

Oferir qualitat en el treball i compliment dels acords o compromisos. Així com un procés continu de recerca, aprenentatge i d’aplicació de bones pràctiques (benchmarking)

ÈTICA

Els nostres principis s’aboquen a fomentar l’autonomia de les persones, defugint del paternalisme assistencial o d’altres intervencions que en perpetuïn els símptomes, i el compromís social amb els usuaris i llurs problemàtiques.

 QUALITAT

Entenem per qualitat el procés continu que es dirigeix a obtenir els millors resultats possibles en relació a la satisfacció de les persones i als mitjans disponibles.

 HORITZONTALITAT

Participació dels usuaris en els programes i serveis amb aportació d’idees, suggeriments i activitats.

ALIANCES

Creació d’una xarxa associativa entre usuaris, altres organitzacions i institucions públiques.

INNOVACIÓ

Aplicació de noves idees que aportin una solució diferent als problemes que presenten dificultats de resolució.

BENEFICIÀRIES

Són beneficiàries de les persones que es troben en situació o en risc d’exclusió social, tals com persones afectades pel VIH/sida, usuaris i usuàries de drogues, població reclusa, treballadores i treballadors del sexe, persones immigrades en situació administrativa irregular, i poblacions amb diferents nivells de vulnerabilitat com dones, adolescents i joves, infància i família, i persones amb diversitat funcional.

  • Àmbit d’actuació estatal, sense finalitat lucrativa.