• Des de l’any 2006, som entitat homologada per la gestió de la Renda Mínima d’Inserció (RMI). Aquest programa va adreçat a persones drogodependents en situació d’exclusió social que no arriben a la xarxa d’atenció social.
  • Les persones drogodependents necessiten d’una atenció especifica que els prepari per incorporar-se al món laboral però amb l’objectiu que al final d’aquest procés i amb el suport econòmic de la prestació, estiguin en les mateixes condicions que altres persones per poder accedir als dispositius d’inserció social i laboral existents, evitant l’estancament i cronificació d’aquesta població en un circuit assistencial específic per usuaris de drogues.
  • Aquest programa té al seu abast el suport dels tècnics d’inserció per desenvolupar itineraris d’inserció.

Watch Full Movie Online Streaming Online and Download